Privacyverklaring Facilitating Company 

Facilitating Company, gevestigd aan Koninginnegracht 10, 2511 AA Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Facilitating company
The Mood, Unit 2.05
Koninginnegracht 10,
2511 AA Den Haag
Tel: 088 303 0630

Danny van den Boom is de contactpersoon inzake privacy en persoonsgegevens en bereikbaar via danny.vandenboom@facilitatingcompany.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Facilitating Company verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Functie en organisatie
  • E-mailadres
  • Bezoekersstatistieken van deze website
  • Gebruiksstatistieken en van participatietooling

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Facilitating Company verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van informatie om deel te nemen aan online participatierondes
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of terugkoppeling naar aanleiding van participatierondes
  • Contact op te nemen indien dit nodig is om technische ondersteuning te kunnen bieden
  • Evaluatie van tevredenheid en gebruik van onze participatiesystemen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Facilitating Company bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

tot één jaar na oplevering van het eindrapport.

Delen van persoonsgegevens met derden

Facilitating Company verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze opdrachtgever: het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Facilitating Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Trackingtechnieken

We gebruiken een telsysteem dat bijhoudt welke pagina’s worden geraadpleegd en hoe lang. Hiervoor maken we alleen gebruik van open source software Matomo. Matomo maskeert de laatste 2-bytes van de IP-adressen van bezoekers waardoor de identiteit van de bezoeker van de website niet te herleiden is. De geanonimiseerde IP-adressen worden bewaard op servers van een gelieerde partij. De servers staan in de Europese Unie. De geanonimiseerde IP-adressen ouder dan een jaar worden automatisch verwijderd. We respecteren uiteraard Do Not Track headers.

Emailnieuwsbrieven

E-mailadressen van nieuwsbriefabonnees en deelnemers worden gebruikt voor het versturen van digitale nieuwsbrieven. Hiervoor heeft de nieuwsbriefabonnee bij inschrijving toestemming gegeven. De persoonsgegevens die wij in Mailchimp verwerken zijn: voor- en achternaam, e-mailadres, functietitel, organisatie. Bij de e-mails die wij sturen worden gegevens opgeslagen in mailingsysteem Mailchimp. Mailchimp vertelt ons of je de e-mail hebt ontvangen, geopend, gelezen en op welke links je hebt geklikt. Dit doen wij om onze mailingen te verbeteren en de inhoud beter af te stemmen op voorkeuren van de ontvangers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Facilitating Company en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@facilitatingcompany.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Facilitating Company wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Facilitating Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@facilitatingcompany.nl